Odwiedź nasz showroom: Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Katowice
Zadzwoń do doradcy: +48 530 457 457

Regulamin

1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Strona „iwchome.pl” zwana dalej „Sklepem internetowym IWC Home” jest własnością IWC HOME Sp. z o.o., ul. Warszawska 28, Spalice, 56-400 Oleśnica, NIP 911-202-53-17, REGON 36895348500000.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „sklepu internetowego IWC Home” są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w „sklepie internetowym IWC Home” mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.
 3. Podane na stronach „Sklepu internetowego IWC Home” ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Firma zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach szczególnych np. wprowadzenia nieprawidłowej ceny towaru na sklepie internetowym lub w ofercie mailowej.
 6. „Sklep internetowy IWC Home” oferuje zakupy w trzech trybach:

  a) tryb „Zwykły”,
  b) tryb „Szybki zakup”,
  c) tryb „Przelewy24.pl”.
  ad. a) Tryb „Zwykły” polega na zakupie towarów w drodze uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym IWC Meble oraz dokonania zapłaty za zamówione towary. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl, lub dokonać zamówienia i wybrać opcję raty. Podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, hasło.
  ad. b) Tryb „Szybki zakup” polega na zakupie towarów bez rejestrowania się w Sklepie internetowym IWC Home, zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub wybrać opcję raty. Klient podaje dane związane z adresem dostawy zawierające dane osobowe imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
  ad. c) Tryb „Konto Przelewy24.pl” - Klient po dokonaniu wyboru towarów zostaje przekierowany do systemu Przelewy24.pl, w którym dokonuje logowania/rejestracji i dokonuje płatności przelewem elektronicznym lub karta kredytową.

 7. W każdym trybie, zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronie internetowej „Sklepu internetowego IWC Home” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 8. Serwer „Sklepu internetowego IWC Home” wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia przy płatności za pobraniem. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informacje na temat wysokości i kosztów przesyłki.
 9. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy klient potwierdzi e-mailem swoje zamówienie oraz zapłaci za towar za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego lub karty kredytowej w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl. W przypadku rat po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu.
 10. Jako datę zapłaty liczy się termin wpływu pieniędzy na konto „Sklepu internetowego IWC Home”. Zapłata musi się znaleźć na koncie "Sklepu meblowego IWC Home" nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu na zapłatę odpowiednio: za dostawę (w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”) oraz za towar (w przypadku wyboru pozostałych form płatności) zamówienie zostaje anulowane i nie będzie wiązać Sklepu internetowego IWC Home.
 11. Termin realizacji zamówienia to 40 dni roboczych od dnia spełnienia warunków zawartych w punkcie 9 niniejszego regulaminu, chyba że Klient życzy sobie ich dostarczenia w późniejszym terminie. Za termin realizacji zamówienia przyjmujemy czas w jakim produkcja wykonuje zamówienie, do tego terminu należy dodać czas dostawy towarów od 7-14 dni (jeśli klient zamówi meble z dostawą pod wskazany adres). W takim przypadku osoba z Biura Obsługi Klienta bezpośrednio kontaktuje się z Klientem w celu umówienia terminu dostawy. Termin dostawy mebli może być dłuższy od terminu umówionego z Klientem, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, jednak nie będzie dłuższy niż 14 dni o czym poinformujemy klienta wcześniej.  Zamawiający na własne ryzyko ocenia możliwości wniesienia mebli do miejsca dostawy uwzględniając przy tym, że usługa będzie realizowana przez dwie osoby. Koszt magazynowania, od dnia otrzymania informacji o zrealizowanym zamówieniu, wynosi: do 14 dni - bezpłatnie, powyżej 14 dni - 15 zł netto/dzień.
 12. Termin "planowana dostawa dnia" jest terminem szacowanym, uwarunkowanym dostępnością poszczególnych surowców produkcyjnych. W przypadku braku komponentów, wyznaczony termin może ulec zmianie (opóźnieniu), o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 13. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy, bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 14. Koszty oraz terminy dostaw i montażu znajdują się w zakładce "Transport i montaż".
 15. Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i będzie dołączana do paczki.

2. ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od zawartej umowy na wykonanie Dzieła (zamówienia mebli) pod warunkiem złożenia oświadczenia (mailowo) w tym zakresie w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy oraz po uzyskaniu zgody Wykonawcy.

3. REKLAMACJE
(dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)
Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego za pośrednictwem Internetu wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie iwchome.pl lub na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez „Sklep internetowy IWC Home”.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pod warunkiem, że wada ma charakter istotny.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres:Dział obsługi klienta IWC Home

  ul. Warszawska 28, Spalice
  56-400 Oleśnicalubdrogą mailową na adres reklamacje@iwchome.pl

 4. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:

  - imię i nazwisko,
  - datę zakupu oraz numer zamówienia,
  - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
  - nazwę, numery, ilość towarów, które są reklamowane,
  - powód reklamacji.

 5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu likwidacji szkody.
 6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail reklamacje@iwchome.pl lub pod numerem telefonu +48 530 457 457.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) właściciel Sklepu Internetowego IWC Home informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych IWC Home z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Międzyleskiej 2-4.
 9. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym IWC Home.
 10. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby IWC Home.
 11. IWC Home zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej iwchome.pl pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.
 12. Złożenie zamówienia w „Sklepie Internetowym IWC Home” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 14. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem „Sklepu Internetowego IWC Home" z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w punkcie I ust. 8-11 niniejszego Regulaminu.
 15. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem Internetowym IWC Home, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2016 roku.
pixelpixelpixel